A személyes adatok védelme– BUSHMAN

Aug 30, 2019

  1. Bevezetés

Ez a szabályzat az Ön személyes adatainak és az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("GDPR") értelmében vett személyes adatai kezelésének terjedelméről és feltételeiről szóló tájékoztatást tartalmazza az üzleti tevékenységünk végzése során vagy azzal összefüggésben, különösen az áruk és szolgáltatások értékesítése, promóciós versenyek végrehajtása, direkt marketing, weboldalunk és a www.bushman.cz webáruházunk üzemeltetése során, az Önnel folytatott e-mail és egyéb kommunikáció során stb.

  1. Az Ön személyes adatainak kezelői

a Bushman Company a.s., IČ 26052679, székhely: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság (a továbbiakban: "1").

és

a Bushman s.r.o. társaság, IČ 25618601, székhely: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság (a továbbiakban: "2").

a továbbiakban együttesen: az "ügyintézők".

Az ügyintézők elérhetőségei

Személyes adatainak védelmével kapcsolatos észrevételekkel és kérdésekkel kérjük, forduljon hozzánk a következő címen:

Lazarská 1719/5, 110 00 Prága 1, Cseh Köztársaság,

vagy e-mailben a következő címre: club@bushman.eu

A személyes adatok védelméért és az érintettekkel való kommunikációért felelős személy: Mgr. Tibor Levai, e-mail: tibor.levai@bushman.cz, telefon: +420 605 220 010.

  1. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az Eladó feldolgozza azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön az ún. BUSHMAN Klubba történő regisztráció során megadott nekik, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az Eladó az Ön megrendelésének teljesítése során a webáruházban (azaz a szerződések megkötése során) kapott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön az Eladó által szervezett promóción való részvételük keretében adott meg az Eladónak.

  1. A személyes adatok kezelésének jogalapja és célja, valamint a kezelt személyes adatok

A személyes adatok feldolgozásának jogi oka:

- az Ön és az Eladó közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont f) alpontja szerint, az Adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzéshez (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez),

- az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldése céljából történő) adatfeldolgozáshoz a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. a) GDPR a 480/2004 sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben, bizonyos információs céges szolgáltatásokról abban az esetben, ha nem rendeltek árut vagy szolgáltatást, vagy a BUSHMAN Klubba és az Eladó weboldalára történő regisztráció esetén.

- Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont a) alpontja szerinti személyes adatok feldolgozásához promóciók szervezése és az azokban való részvétel céljából.

A személyes adatok feldolgozásának célja

- az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az Eladó közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés során olyan személyes adatok megadása szükséges, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül a szerződés megkötése vagy az Eladó általi teljesítése nem lehetséges,

- üzleti üzenetek, hírlevelek és egyéb marketingtevékenységek küldéséhez szükséges,

- szükséges az Ön részvételéhez az Eladó által szervezett promóciókon.

A GDPR 22. cikke értelmében az Eladó nem hozhat egyedi döntést.

Az általunk kezelt személyes adatok (az adatkezelés céljától függően) tartalmazhatják az ügyfél nevét, vezetéknevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét és születési dátumát. Továbbá a fizetési adatokat, különösen a bankszámlaszám, a bankkártya száma, a feladó vagy a kedvezményezett címe, vagy egyéb adatok, amelyeket a fizetés során megad; az Ön megrendeléseire vonatkozó információkat, különösen az Ön által megrendelt árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó információk; az adatokat, amelyeket az Ön által az Eladó weboldalaihoz való hozzáférés során kapunk, azaz cookie-k, webes mérőszámok stb. és azok használata során, különösen az Ön IP-címét, annak az eszköznek a MAC-címét, amelyen keresztül Ön a weboldalt használja, a weboldalhoz való hozzáférésre vonatkozó adatokat, a weboldalon végzett tevékenységét, a weboldalon tett látogatás időtartamát, a weboldal használatára szolgáló eszköz helyére vonatkozó információkat. A fenti információk megszerzéséhez elsősorban a Google Analytics szolgáltatást használjuk.

  1. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz és az adatfeldolgozók

Egyes esetekben az adatkezelők más szolgáltatók szolgáltatásait veszik igénybe, akik a nevükben személyes adatokat dolgoznak fel ("adatfeldolgozók"). Az adatkezelők megállapodásokat kötöttek a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan ezekkel az adatfeldolgozókkal; Őket az adatkezelők utasításai kötik. Az adatfeldolgozók olyan személyek, akik részt vesznek az áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében szerződés alapján (webáruházi megrendelések), marketingszolgáltatások nyújtásában, promóciók szervezésében. Az adatkezelők nem kívánnak személyes adatokat továbbítani harmadik országba (azaz nem EU-s országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama attól függ, hogy milyen célból és milyen okból kezeljük a személyes adatokat. A feldolgozott adatok terjedelme és a célok sokfélesége miatt ez az idő általában nem határozható meg pontosan. Ezért az Ön személyes adatainak feldolgozási idejét az alábbi kritériumok határozzák meg.

Ha az Ön személyes adatait a feldolgozásukhoz adott hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, akkor az Ön személyes adatait a hozzájárulás időtartamáig kezelhetjük.

Egyéb esetekben az Ön személyes adatait a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeljük, beleértve a feldolgozás megszüntetésével és a személyes adatok törlésével kapcsolatos későbbi adminisztrációs eljárásokat is.

Ha valamelyik ok, amely miatt az Ön személyes adatait egy adott célból feldolgozzuk, meghiúsul, az nem jelenti automatikusan azt a kötelezettségünket, hogy leállítsuk az adatok feldolgozását. Amíg van más okunk a feldolgozásukra (pl. a feldolgozáshoz fűződő jogos érdekünk megszűnik, de az Ön személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges a közöttünk kötött szerződés teljesítéséhez vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez), addig folytathatjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, amíg a feldolgozásra vonatkozó valamennyi jogi ok meg nem szűnik. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén azonban nem folytatjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását arra a célra, amelyre a visszavont hozzájárulást eredetileg megadták.

  1. Tájékoztatás az érintett jogairól

Minden azonosítható természetes személyt, mint személyes adatalanyt, aki a személyazonosságát igazolta, a következő jogok illetik meg:

a) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga.

Ez magában foglalja az 1. vagy a 2. tisztviselőtől való hozzájutáshoz való jogot:

- megerősítést arról, hogy kezeli-e a személyes adatokat,

- tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamáról, az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséről vagy törléséről, illetve az adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jog meglétéről, a Hatóságnál történő panasztétel jogáról, a személyes adatok forrására vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló információról, amennyiben nem az érintettől kapta meg, arról, hogy az automatizált döntések - ideértve a profilalkotást is - megfelelő garanciák mellett történnek az EU-n kívüli adattovábbítás esetén,

- feltéve, hogy mások jogait és szabadságait, valamint a személyes adatok másolatát nem érinti hátrányosan.

Az érintett által kért fenti információkat és közléseket az Adatkezelő 1 vagy az Adatkezelő 2 díjmentesen biztosítja. Ismételt kérés esetén az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 jogosult a személyes adatok másolatáért ésszerű díjat felszámítani. A személyes adatok feldolgozásának megerősítéséhez és a tájékoztatáshoz való jog az Adatkezelők e-mail címére küldött e-mailben gyakorolható (lásd a jelen szabályzat 2. pontját).

b) A pontatlan adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett jogosult a pontatlan személyes adatok helyesbítésére, amelyeket az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 kezel.

c) Törlési jog

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlésére, kivéve, ha az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 igazolja az ilyen személyes adatok feldolgozásának jogos indokait. A személyes adatok törléséhez való jogát az érintett az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 elektronikus címére küldött e-mailben gyakorolhatja (lásd a jelen szabályzat 2. pontját). A törlést az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 késedelem nélkül, de legkésőbb az érintett kérelmének beérkezésétől számított 7 napon belül elvégzi.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettnek joga van az adatkezelés korlátozására a panaszok rendezéséig, ha tagadja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés okait, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 e-mail címére küldött e-mailben (lásd a jelen adatkezelési elvek 2. pontját).

e) Az adatkezelés helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról való értesítéshez való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 értesítse a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy kezelésének korlátozásáról.

f) A személyes adatok hordozhatóságához való jog

 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők (Adatkezelő 1 és/vagy Adatkezelő 2) rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban hordozhatóvá tegye, valamint jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől ezen adatok más adatkezelő részére történő továbbítását. Abban az esetben, ha e jog gyakorlása hátrányosan érintheti harmadik személyek jogait és szabadságait, az érintettek kérelmei nem teljesíthetők.

g) A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásához való jog.

A személyes adatok marketing célú vagy promóción való részvétel céljából történő feldolgozásához adott hozzájárulás bármikor visszavonható. A fellebbezést kifejezett, érthető és határozott akaratnyilvánítással kell megtenni, vagy e-mailben az Eladó e-mail címére: service.en@bushman.eu, vagy postai úton az Eladó jelen szabályzat bevezetőjében megadott címére.

h) Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

 Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne legyen olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés tárgya, ideértve a profilalkotást is, amely számára hasonló joghatással járna. Az 1. és a 2. Adatkezelők kijelentik, hogy nem végeznek olyan automatizált döntéshozatalt emberi döntés befolyása nélkül, amelynek az érintettekre nézve joghatásai vannak.

i) A személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz való fordulás joga

Az érintett jogosult arra, hogy kapcsolatba lépjen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal (https://www.uoou.cz/ ).

j) A személyes adatok védelme.

Az Adatkezelő 1 és az Adatkezelő 2 az érintett által megadott személyes adatokat, valamint az érintettől elektronikus információhordozókon keresztül kapott technikai jellegű személyes adatokat biztonságos adatbázisban gyűjti és tárolja. Az adatkezelők a személyes adatokat a lehető legnagyobb mértékben védik a technikai fejlettségi szintnek megfelelő korszerű technológiák alkalmazásával. Az adatkezelők kijelentik, hogy szigorú intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy ezeket az adatokat harmadik személyek jogosulatlan beavatkozása ellen védjék. A személyes adatok biztonságának bármilyen súlyos megsértése esetén az adatkezelők kötelesek indokolatlan késedelem nélkül, lehetőség szerint a tudomására jutástól számított 72 órán belül jelenteni a felügyeleti hatóságnak, és gondoskodni a megfelelő helyreállításról. Az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 jogi kötelezettségeinek teljesítése során személyes adatokat továbbíthat a vonatkozó jogszabályokban előírt közigazgatási hatóságoknak és szerveknek. Az érintett tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő 1 / Adatkezelő 2 jogszabály alapján vagy jogi kötelezettségeinek teljesítése során (pl. bírósági vagy közigazgatási eljáráshoz) személyes adatok átadására kötelezhető.

k) Titoktartás

Az adatkezelők és a személyes adatok egyéb címzettjei, akik az érintettek személyes adatait feldolgozzák, kötelesek fenntartani a személyes adatok titkosságát és az olyan biztonsági intézkedések titkosságát, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a személyes adatok biztonságát. Ez a titoktartás az érintettel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is fennáll. A személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem adják át más harmadik félnek. Ezek az elvek 2020.8.11-én léptek hatályba, és teljes mértékben felváltják a 2019.8.30-i hatályos elveket.

 

Prága, 2020.8.11.

KOSÁR (0)

A kosár üres.