Защита на личните данни– BUSHMAN
 1. Въведение

Тази политика съдържа информация относно обхвата и условията за обработката на вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на техните лични данни и относно свободното движение на такива данни ("GDPR") при изпълнение на нашите бизнес дейности или във връзка с тях, особено при продажбата на стоки и услуги, при случаите на промоции, директен маркетинг, при управлението на нашия уебсайт и онлайн магазин www.bushman.cz, при електронната поща и други комуникации с вас и др.

Вашите администратори на лични данни са:

компанията Bushman Company a.s., ИН по ДДС 26052679, със седалище Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Prague 1, Чешка република (наричана по-нататък "1")

и

компанията Bushman s.r.o., ИН по ДДС 25618601, със седалище Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Prague 1, Чешка република (наричана по-нататък "2")

заедно наричани "Управители".

 

 1. Контактни данни на Администраторите

 

За връзка и въпроси, свързани със защитата на вашите лични данни, моля, свържете се с нас на:

 

Lazarská 1719/5, 110 00 Prague 1, Чешка република,

 

или по имейл на: club@bushman.eu

 

Администраторите не са определили служител по защита на данните. Лицето, отговорно за защитата на личните данни и връзката със субектите на данните, е г-н  Петър Хулец, имейл:

 

 1. Източници и категории на обработваните лични данни

 

Администраторите обработват лични данни, които сте им предоставили при регистрацията си в така наречения BUSHMAN Club или лични данни, които администраторите са получили при изпълнението на вашата поръчка в електронния магазин (т.е. при сключването на дистанционни договори за покупка) или лични данни, които сте предоставили на администраторите като част от вашето участие в маркетингово състезание, организирано от администраторите, колективно или индивидуално.

 

 1. Правно основание и цел на обработката на лични данни, както и обработваните лични данни

Правното основание за обработката на лични данни е:

 

 • изпълнение на договор между вас и администраторите в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR),

 

 • законен интерес на администраторите за осигуряване на директен маркетинг (преди всичко за изпращане на рекламни съобщения и бюлетини) в съответствие с член 6, параграф 1, буква f) от GDPR,

 

 • вашето съгласие за обработка за целите на осигуряване на директен маркетинг (преди всичко за изпращане на рекламни съобщения и бюлетини) в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) от GDPR във връзка с § 7, параграф 2 от Закона за някои услуги на информационното общество (№ 480/2004), в случай че не са поръчани стоки или услуги или като част от регистрацията в BUSHMAN Club и на уебсайта на администратора.

 

 • Вашето съгласие за обработка на лични данни в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) от GDPR за целите на организиране на маркетингови състезания и вашето участие в тях.petr.hulec@bushman.cz, телефон: +420 602 766 363.

 

Целта на обработката на лични данни е:

 

 • за обработка на вашата поръчка и изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора; при поръчката се изискват лични данни, които са необходими за успешното изпълнение на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключване и изпълнение на договора, без предоставяне на лични данни не е възможно сключването на договора или неговото изпълнение от администраторите,

 

 • за изпращане на комерсиални съобщения, бюлетини и за други маркетингови дейности.

 

 • за вашето участие в маркетингови състезания, организирани от администраторите или един от тях.

 

Не се извършва автоматично индивидуално вземане на решение от администраторите в смисъла на член 22 от GDPR.

 

Обработваните от нас лични данни могат (в зависимост от целта на обработката) да включват името, фамилията, адреса на пребиваване, телефонен номер, имейл адрес и дата на раждане на клиента. Освен това, данните за плащане, по-конкретно номерът на банковата сметка, номерът на платежната карта, променливият символ или конкретният символ, забележка на изпращача или получателя или други данни, които предоставяте при плащането; информация за вашите поръчки, особено за стоките или услугите, които сте поръчали; данни, които получаваме при достъпа ви до уебсайтовете на администраторите, т.е. бисквитки, уеб метрики и т.н., и при използването им, особено вашият IP адрес, MAC адрес на устройството, чрез което използвате сайта, данни за достъпа ви до сайта, активността върху уебсайта, продължителността на вашето посещение на сайта, бисквитки, информация за местоположението на устройството, чрез което използвате сайта. Обикновено използваме Google Analitics , за да получим съответните данни.

 

 1. Кой има достъп до вашите лични данни и обработване

В някои случаи администраторите използват услугите на други доставчици, които обработват лични данни от тяхно име ("изпълнители"). Администраторите са сключили споразумения за обработка на лични данни с тези изпълнители; те са свързани с инструкциите на администраторите. Изпълнителите са лица, които са включени в доставката на стоки/услуги/извършване на плащания на основание договор (поръчки от електронния магазин), предоставящи маркетингови услуги, организиране на маркетингови състезания. Администраторите нямат намерение да предават лични данни на никоя трета страна (т.е. на страна извън ЕС) или на някоя международна организация.

 

 1. Срок за обработка на лични данни

Времето за обработка зависи от целта, за която и с каква цел обработваме личните данни. Поради обхвата на обработваните данни и разнообразието на целите, това време обикновено не може да бъде определено точно. Поради това, времето за обработка на вашите лични данни се определя от следните критерии.

 

Ако обработваме вашите лични данни на основание на вашето съгласие за тяхната обработка, можем да обработваме вашите лични данни за продължителността на това съгласие.

 

В други случаи обработваме вашите лични данни за времето, необходимо за постигане на целта, за която ги обработваме, включително последващите административни процедури, свързани с прекратяването на обработката и изтриването на личните данни.

 

Ако една от причините, по които обработваме вашите лични данни за определена цел, бъде отменена, това не означава автоматично ,че ние сме задължени да спрем да ги обработваме. Докато имаме друга причина за тяхната обработка (например нашият законен интерес за обработка престава, но обработката на вашите лични данни все още ще бъде необходима за изпълнение на сключения между нас договор или за изпълнение на нашите правни задължения), можем да продължим да обработваме вашите лични данни, докато всички правни основания за тяхната обработка престанат да съществуват. Въпреки това, в случай на оттегляне на съгласието за обработка на лични данни, не продължаваме с обработката на вашите лични данни за целта, за която е било предоставено съгласието.

 

 1. Информация относно правата на притежателя на лични данни

Всяко физическо лице в качеството си на притежател на лични данни, което е установило своята самоличност, има следните права:

 

а) Право на достъп до лични данни.

Това включва правото да се получи от Информация относно правата на субекта на данни

Всяко физическо лице в качеството си на притежател на лични данни, което е установило своята самоличност, има следните права:

 

 • Право на достъп до лични данни.

Това включва правото да се получи от Администратор 1 или Администратор 2:

 

 • потвърждение дали той обработва личните данни,

 

информация относно целите на обработката, категориите лични данни, които се засягат, получателите, на които личните данни бяха или ще бъдат разкрити, планирания срок за обработка, съществуването на право да се поиска от Администратор 1 / Администратор 2 да се коригират или изтрият лични данни, свързани със субекта на данните, или да се възрази срещу тази обработка, правото да се предяви жалба пред органа, всичката налична информация относно източника на личните данни, ако не са получени от субекта на данните, за факта, че се вземат автоматизирани решения, включително профилиране, с подходящи гаранции за прехвърляне на данни извън ЕС,

 

 • при условие че правата и свободите на другите и която и да е копие на лични данни не са засегнати неблагоприятно.

 

Горепосочената информация и комуникация, необходими за субекта на данни, се предоставят от Администратор 1 или Администратор 2 безплатно. При повторен иск Администратор 1 / Администратор 2 има право да събере разумна такса за копие на личните данни. Правото на потвърждение за обработката на лични данни и на информация може да бъде осъществено по имейл на имейл адреса на администратора(вж. точка 2 от настоящата политика).

 

б) Право на корекция на неточни данни

 

Субектът на данните има право да коригира неточни лични данни, които ще бъдат обработвани от Администратор 1 / Администратор 2.

 

в) Право на отказ

Притежателят на данните има право да премахва личните данни, които го засягат, освен ако Администратор 1 / Администратор 2 докаже законни причини за обработката на такива лични данни. Правото на премахване на лични данни може да бъде осъществено от притежателя на данните по имейл на електронния адрес на Администратор 1 / Администратор 2 (вж. точка 2 от тази политика). Всяко премахване ще бъде извършено от Администратор 1 / Администратор 2 без забавяне, но не по-късно от 7 дни от получаването на искането от притежателя на данните.

 

г) Право на ограничаване на обработването

Докато всяка жалба не бъде разрешена, притежателят на данните има право да ограничи обработката, ако той отрича точността на личните данни, основанията за тяхната обработка или възразява срещу тяхната обработка по имейл на имейл адреса на Администратор 1 / Администратор 2 (вж. точка 2 от тези принципи за данни).

 

д) Право на уведомяване за корекция, премахване или ограничаване на обработката

Притежателят на данните има право да бъде уведомен от Администратор 1 / Администратор 2 в случай на всяка корекция, премахване или ограничаване на обработката на лични данни.

 

е) Право на преносимост на лични данни

 

Притежателят на данните има право на преносимост на данните, които го засягат и които е предоставил на администраторите (Администратор 1 и / или Администратор 2), в структуриран, общо приложим и четим формат и право да поиска от администратора да прехвърли тези данни на друг администратор. В случай че упражняването на това право може да засегне неблагоприятно правата и свободите на трети лица, исканията на притежателите на данните не могат да бъдат удовлетворени.

 

ж) Право да оттеглите съгласието за обработване на лични данни.

 

Съгласието за обработване на лични данни за маркетингови цели или за участие в маркетингово състезание може да бъде оттеглено по всяко време. Исканията трябва да бъдат направени чрез ясно, разбираемо и определено изявление на воля, по имейл на имейл адреса на Администраторите: service.en@bushman.eu или по пощата на адреса на Администраторите, посочен във въведението на тази политика.

 

з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Субектът на данните има право да не бъде предмет на решение, базирано само на автоматична обработка, включително профилиране, което би имало правни последици за него по сходен начин. Администратор 1 и Администратор 2 заявяват, че не извършват автоматично вземане на решения без влиянието на човешка оценка с правни последици за притежателите на данните.

 

и) Право да се свържете със Службата за защита на личните данни

Притежателят на данните има право да се свърже със Службата за защита на личните данни (https://www.uoou.cz/).

 

й) Защита на личните данни

Администратор 1 и Администратор 2 събират и съхраняват личните данни, въведени от притежателя на данните, както и личните данни от технически характер, получени от притежателя на данните чрез електронни информационни носители, в сигурна база данни. Администраторите защитават личните данни възможно най-добре, използвайки съвременни технологии, които отговарят на нивото на техническото развитие. Администраторите заявяват, че са предприели разумни мерки за защита на тези данни от неразрешени намеси от трети страни. При наличие на сериозно нарушение на сигурността на личните данни, регулаторите са задължени да го докладват без ненужно забавяне и, ако е възможно, в рамките на 72 часа от уведомяването на надзорния орган и да осигурят подходящо възстановяване. Администратор 1 / Администратор 2 може, при изпълнение на своите правни задължения, да прехвърли лични данни на административни органи и органи, предвидени от съответните правни разпоредби. Субектът на данните признава, че регулатор 1 /регулатор2 може да бъде задължен да предостави лични данни на основание на закона или за изпълнение на своите правни задължения (например за съдебни или административни производства).

 

к) Поверителност

Регулаторите и другите получатели на лични данни, които ще обработват личните данни на притежателите на данни, са задължени да запазят поверителността на личните данни и мерките за сигурност, разкриването на които би застрашило сигурността на личните данни. Тази поверителност продължава дори след прекратяване на договорните отношения с притежателя на данните. Личните данни няма да бъдат разкривани на трети лица без съгласието на притежателя на данните. Тези принципи влизат в сила от 11.8.2020 г. и изцяло заместват съществуващите принципи от 30.8.2019 г.

 

Подписано в Прага на 11.8.2020 г.

 

КОШНИЦА (0)

Кошницата е празна.