ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ– BUSHMAN

ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ на компанията Bushman s.r.o.

1 април 2023

Работно място: Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko, Чешка Република

Място на регистрация: Lazarská 5/1719, 11000 Прага, Чешка Република

Номер на компанията: 25618601, вписан в Търговския регистър, воден от Общинския съд в Прага, раздел В, вмъкнат 55269, за продажба на стоки на потребители чрез онлайн магазин, намиращ се на интернет адрес https://bushman.bg/

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Тези бизнес условия (оттук нататък наречени "Бизнес условия") на търговската компания Bushman s.r.o. (оттук нататък наречена "Bushman"), със седалище: Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko, Чешка република, идентификационен номер: 25618601, вписана в Търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, Секция C, Впис № 55269, също като правата и задължения за нейните партньори по франчайзинг декларират като партньори, които сътрудничат с Bushman като продавач (оттук нататък наречен "Продавач") на базата на франчайз договор, в рамките на обичайната си дейност - търговия на дребно с дрехи "Bushman", съответстващи на същата степен на права и задължения, както всички права и задължения, произтичащи от бизнес условията, въведени от Bushman s.r.o. като Продавач, в рамките на търговията на дребно чрез нейните физически магазини и онлайн магазин (e-shop) на Продавача срещу купувача и се задължава да спазва приложимите закони с най-добрите си познания във всички сделки с всеки купувач.

Bushman s.r.o. и неговите франчайз партньори уреждат взаимните права и задължения на страните, произтичащи във връзка със или на базата на договора за покупка (оттук нататък наречен "договор за покупка"), сключен между продавача и всяко друго физическо или юридическо лице (оттук нататък наречено "Купувач") чрез онлайн магазина на продавача. Интернет магазинът се управлява от Продавача на интернет адрес https://bushman.bg/ чрез уеб интерфейс (оттук нататък наречен "уеб интерфейс на магазина").

1.2. Бизнес условията допълнително регулират правата и задълженията на страните при използването на уебсайта на продавача, намиращ се на адрес https://bushman.bg/ (оттук нататък наречен "Уебсайт"), при сключването на така наречените потребителски договори и задълженията, произтичащи от тях, съгласно § 1810 от Закона № 89/2012 г., Граждански кодекс (оттук нататък наречен "Граждански кодекс"). Бизнес условията не се прилагат в случаите, когато лице, което намерява да закупи стоки от Продавача, действа в рамките на своята търговска дейност - тези търговски случаи са предмет на общите законодателство за договорите за покупка.

1.3. Всякакви разпоредби, отклоняващи от Бизнес условията, могат да бъдат уговорени в конкретен договор за покупка. Отклонителните разпоредби в договора за покупка имат предимство пред разпоредбите на Бизнес условията.

 

1.4. Разпоредбите на Бизнес условията са неотменима част от всеки договор за покупка. Договорът за покупка и Бизнес условията се съставят на английски език. Договор за покупка може да бъде сключен на английски език.

1.5. Текстът на Бизнес условията може да бъде променен или допълнен от Продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, произтичащи по време на срока на валидност на предишната версия на Бизнес условията.

 1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

2.1. На база регистрацията на Купувач, направена на уебсайта, Купувачът може да получи достъп до потребителския си интерфейс. От потребителския си интерфейс Купувачът може да поръчва стоки (оттук нататък наречен "потребителски акаунт"). Ако уеб интерфейсът на магазина го позволява, Купувачът може също да поръчва стоки без регистрация директно от уеб интерфейса на магазина.

2.2. При регистрацията на уебсайта и при поръчката на стоки Купувачът е задължен да посочи всички данни правилно и коректно. Купувачът е задължен да актуализира данните, посочени в потребителския акаунт, в случай на промяна. Данните, предоставени от Купувача в потребителския акаунт и при поръчката на стоки, се считат за достоверни от Продавача.

 

2.3. Достъпът до потребителския акаунт се осигурява с потребителско име и парола. Купувачът е задължен да запази поверителността на информацията, необходима за достъп до неговия потребителски акаунт, и да проявява внимание по отношение на съхранението на тази информация, като отбележим, че Продавачът не носи отговорност за нарушаване на тези задължения от Купувача.

2.4. Купувачът няма право да позволява използването на своя потребителски акаунт от трети лица.

2.5. Продавачът може да прекрати потребителски акаунт, особено ако Купувачът не използва своя потребителски акаунт в продължение на повече от 12 месеца или ако Купувачът нарушава задълженията си по договора за покупка (включително Бизнес условията).

2.6. Купувачът приема, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, особено с оглед на необходимото поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или необходимата поддръжка на хардуер и софтуер на трети лица.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА

3.1. Всички представяния на стоките, поставени на уеб интерфейса на магазина, имат информативен характер и Продавачът не е задължен да сключи договор за покупка относно тези стоки. Разпоредбите на § 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.

3.2. Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните артикули и разходите за връщане на стоките, ако по своята същност тези стоки не могат да бъдат върнати по обичайния начин на връщане. Цените на стоките са посочени с включен данък върху добавената стойност и всички свързани такси. Цените на стоките се запазват за периода, в който са изложени на уеб сайта на магазина. Цените на стоките не се приспособяват индивидуално към купувача на база на автоматизирано вземане на решение. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключва договори за покупка при индивидуално уговорени условия.

3.3. Уебсайтът на магазина също съдържа информация за разходите, свързани с опаковката и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковката и доставката на стоките, посочена на уебсайтът на магазин , е валидна само в случаите, когато стоките се доставят на територията на следните страни: Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Хърватска, Ирландия, Италия, Кипър, Лихтенщайн, Литва, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Германия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Австрия, Румъния, Гърция, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания. В случай че продавачът предлага безплатна доставка, купувачът трябва да плати минималната обща цена на закупените стоки в размера, посочен на уебсайта на магазина, за да получи правото на безплатна доставка. В случай че купувачът частично се откаже от договора за покупка и общата цена на стоките, от които купувачът не се е отказал, не достига минималната сума, необходима за правото на безплатна доставка на стоките според предходното изречение, купувачът няма право на безплатна доставка.

3.4. За да поръча стоки, Купувачът попълва поръчковата форма в уебсайта на магазина. Поръчковата форма съдържа основно информация за: поръчаните стоки (поръчаните стоки се "вкарват" от купувача в електронната кошница на уебсайта на магазина), начинът на плащане на покупната цена на стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и информация за възможни отстъпки, информация за разходите, свързани с доставката на стоките (оттук нататък наричани общо "Поръчка"), идентификация на продавача.

3.5. Преди да изпрати Поръчката на Продавача, Купувачът има право да провери и промени данните, които е въвел в Поръчката, включително способността на Купувача да открие и коригира грешки, допуснати при въвеждането на данните в Поръчката. Купувачът изпраща Поръчката на Продавача, като кликне върху бутона "завършване на поръчката". Данните, изброени в Поръчката, се считат за достоверни от Продавача. Веднага след получаването на Поръчката, Продавачът ще потвърди това получаване на Купувача чрез електронна поща до електронния адрес на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в Поръчката (оттук нататък наричан и-мейл на Купувача).

3.6. В зависимост от характера на поръчката (например количество на стоките, покупна цена, предвидени разходи за доставка), Продавачът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (например писмено или по телефона).

3.7. Договорните отношения между Продавача и Купувача възникват с изпълнението на поръчката, която Купувачът изпраща на Продавача. Ако Купувачът направи поръчка в магазин на Bushman, управляван от франчайзи, се създават договорни отношения между Купувача и франчайзи като Продавач.

3.8. Купувачът признава, че Продавачът има право да се откаже от договора за продажба, ако получи поръчка от Купувач, който по някое от предходните си задължения към Продавача е нарушил някое от своите задължения по същество.

3.9. Купувачът се съгласява с използването на средства за дистанционно комуникиране при сключването на договора за продажба. Разноските, свързани с използването на такива средства за дистанционно комуникиране във връзка със сключването на договора за продажба (например разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се поемат от Купувача.

 

ЦЕНА НА СТОКИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

4.1. За цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките по договора за продажба, Купувачът може да заплати на Продавача по следните начини:

чрез безкасов банков превод;

чрез акаунт на Купувача в PayPal;

или с кредитна/дебитна карта чрез защитен платежен портал GO PAY на акаунта на Bushman, оператор на е-магазина https://bushman.bg/.

4.2. Купувачът е задължен да заплати на Продавача разходите, свързани с опаковката и доставката на стоките, в съответната сума, посочена в поръчката. Ако не е изрично посочено друго, покупната цена включва също разходите, свързани с доставката на стоките.

 

4.3. При безкасови плащания Купувачът е задължен да заплати покупната цена на стоките заедно с променливия платежен символ. Относно безкасовите плащания задължението на Купувача да заплати покупната цена се счита за изпълнено, когато съответната сума бъде доставена на сметката на Продавача.

4.4. Продавачът има право, особено ако Купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.5.), да изиска плащане на пълната покупна цена преди изпращането на стоките към Купувача.

4.5. Всякакви отстъпки от цената на стоките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да бъдат комбинирани или сумирани.

4.6. Ако това е обичайно в деловите отношения или ако така е предвидено от задължителните правни разпоредби, Продавачът издава данъчен документ - фактура - на Купувача за плащанията, извършени на основание на договора за продажба. Продавачът е платец на ДДС. Такъв данъчен документ - фактурата - ще бъде издаден от Продавача на Купувача след плащането на покупната цена на стоките и ще бъде изпратен на Купувача по електронна поща.

4.7. Цените на електронния магазин се определят отделно и не са задължени да бъдат еднакви с цените на дребно в мрежата.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

5.1. Купувачът признава, че според разпоредбите на § 1837 от Закон № 89/2012 г., Гражданският кодекс, той или тя не може да се откаже от договора за продажба в случаите, изброени тук, по-специално в случай на доставка на стоки, които са били модифицирани според желанията на Купувача за неговия или нейния личен характер, също така, в случай на доставка на нетрайни стоки, както и на стоки, които са били неразделно смесени с други стоки след доставката, доставки на стоки в затворена опаковка, която Купувачът е премахнал от опаковката и не може да бъде върната по хигиенни причини; в случай на доставки на аудио или видео записи или компютърни програми, ако са нарушени или повредени техните оригинални опаковки; или в случай на доставка на вестници, периодични издания или списания.

5.2. Ако не става въпрос за случай, посочен в член 5.1., или друг случай, в който не е възможно прекратяване на договора за продажба, Купувачът има право да се откаже от договора за продажба в съответствие с разпоредбите на § 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, в рамките на четиринадесет (14) календарни дни от получаването на стоките. Срокът за оттегляне от договора за продажба се счита за спазен, ако Купувачът изпрати уведомление до Продавача в срока, че прекратява  договора. Оттеглянето от договора за продажба може да бъде изпратено от Купувача на адреса на офиса на Продавача или на електронния адрес на Продавача (вж. член 11.3.) на формуляр, който се изпраща на Купувача заедно със стоките.

5.3. При прекратяване от договора за продажба договорът за продажба се анулира от самото начало. Купувачът ще изпрати или връчи стоките на Продавача без ненужно забавяне, но не по-късно от четиринадесет (14) дни след оттеглянето от договора, освен ако Продавачът е предложил да събере стоките сам. Срокът, съгласно предходното изложение, се счита за спазен, ако Купувачът изпрати стоките преди да изтече срокът. Ако Купувачът се откаже от договора за продажба, той носи разходите, свързани с връщането на стоките на Продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати с обичайния начин поради своето естество.

5.4. При оттегляне от договора за продажба съгласно член 5.2 от общите условия, Продавачът ще върне получените средства от Купувача в рамките на четиринадесет (14) дни от оттеглянето от договора за продажба от страна на Купувача, по същия начин, по който Продавачът ги е получил от Купувача. Продавачът има право да върне предоставената от Купувача услуга, когато стоките се върнат от Купувача или по друг начин, ако Купувачът се съгласи и няма допълнителни разходи за Купувача. Ако Купувачът се откаже от договора за продажба, Продавачът не е задължен да върне получените средства на Купувача, докато Продавачът не получи стоките обратно или докато Купувачът му докаже, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете настъпи по-рано.

5.5. Продавачът има право едностранно да компенсира исковете за заплащане на вредата, причинена на стоките, с исковете на Купувача за възстановяване на покупната цена.

5.6. Смяната на стоки с друг размер е възможна в рамките на 14 дни от доставката по следния начин: "Ако искате да смените размера на поръчаните дрехи, изпратете стоките на адрес Bushman s.r.o. Benešovská 75, 257 22 Městečko - Nespeky, CZ, която ще организира препращането към адреса на Bushman s.r.o. за оценка. Върху формуляра, който сте прикачили към стоките, моля, посочете стоките, които желаете да замените, и също така новите стоки или новия размер. Обработваме заявките в срок до 14 дни от получаването им. Смяната може да бъде заявена в рамките на 14 дни от получаването на стоките от първоначалната поръчка (според системата за проследяване на куриера). Стоките трябва да са В НЕПОВРЕДЕНО СЪСТОЯНИЕ, НЕНОСЕНИ и цели." В този случай Купувачът плаща пощенските разноски; сменените стоки се изпращат от Продавача при първа смяна без разноски, при последващи смени Купувачът плаща разноските според текущата цена на доставката. Стоките, изпратени за смяна след този срок, няма да бъдат подменени от Продавача и стоките ще бъдат върнати на Купувача на негови разноски.

5.7. Ако към стоките се предоставя подарък на Купувача, договорът за подарък между Продавача и Купувача се сключва с определено и подразбиращо се условие, че ако Купувачът се откаже от договора за продажба, дори частично *, договорът за подарък за такъв подарък губи своята сила и Купувачът е задължен да върне предоставения подарък заедно със стоките на Продавача.

5.8. Ако Купувачът закупи стоки по време на разпродажба или като специална оферта, например    2 + 1 или с допълнителна отстъпка, и след това упражни правото си да се откаже от договора за продажба, дори частично, той признава, че Продавачът има право едностранно да намали претенциите на Купувача до нивото на Продавача.

5.9. Оттегляне от договора от страна на Bushman в случай на грешка в цената на стоките:

С изключение на случаите, предвидени от закона, Bushman има право да се оттегли от договора в случай на очевидна грешка в цената на стоките. В този случай е възможно оттеглянето от договора в рамките на 14 дни от деня, следващ датата на сключване на договора за покупка между Купувача и компанията Bushman. Оттеглянето означава анулиране на поръчката на Купувача, или Bushman е задължена да обясни разбираемо, че се оттегля от договора. Ако Купувачът е заплатил поне част от покупната цена на стоките, тази сума ще бъде преведена обратно на неговата банкова сметка, не по-късно от 14 дни от деня, следващ датата на оттеглянето от договора от страна на Bushman.

 1. ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА НА СТОКИ

6.1. Методът на доставка на стоките се определя от Купувача при поръчката. Ако избраният метод на доставка от Купувача не е възможен, Продавачът има право да достави стоките на Купувача по алтернативен метод, на цена, съответстваща на разноските, свързани с доставката на стоките, както са съгласувани от Купувача в Поръчката, освен ако не е уговорено друго.

6.2. Ако, според покупателния договор, Продавачът е задължен да достави стоките на мястото, посочено от Купувача в Поръчката, Купувачът е задължен да поеме стоките при доставката. Ако Купувачът не поеме стоките при доставка, Продавачът има право да изисква такса за съхранение в размер на 200 чешки крони (двеста чешки крони= 16.50.лева) и Продавачът има право да се откаже от покупката.

6.3. В случай че по причини, зависещи от Купувача, е необходимо повторно доставяне на стоките, Купувачът е задължен да поеме разноските, свързани с повторната доставка на стоките.

6.4. При получаване на стоките от превозвача, Купувачът е задължен да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на каквито и да било дефекти незабавно да уведоми превозвача. В случай на откриване на нарушение на опаковката, указващо неоторизирано отваряне в пратката, Купувачът не е задължен да приеме пратката от превозвача. С подписването на документа за доставка, Купувачът потвърждава, че опаковката на пратката съдържаща стоките не е повредена.

 

6.5. Други права и задължения на страните по отношение на превоза на стоки могат да бъдат уреждани от специалните условия за доставка на Продавача, ако такива са издадени от Продавача.

 1. ОТГОВОРНОСТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ И ГАРАНЦИИ

7.1. Правата и задълженията на страните по отношение на правата при установяване на дефекти се уреждат от Правилника за рекламации, който е част от настоящите общи условия.

7.2. Правата на купувача по отношение на правата при установяване на дефекти, включително отговорността за гаранция от страна на продавача, се осъществяват от купувача на адреса на продавача в неговото местонахождение: Административен комплекс Bushman, Бенешовска 75, 257 22 Неспеки - Мещечко. Република Чехия

7.3. Ако купувачът сключи договор за покупка в магазин на Bushman, който е управляван от франчайзи, последният в качеството си на продавач е задължен да приеме дефектния продукт от купувача в магазина и също така е задължен да приеме стоките в рамките на рекламацията на  стоки, включително и отговорността за гаранция.

 1. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

8.1. Купувачът придобива собственост върху закупените стоки, като ги приеме чрез доставка на адреса на купувача или приемане в магазин. При получаване на стоките, риска от повреда на стоките преминава на купувача.

8.2. Обработката на рекламациите на купувачите се осигурява от продавача чрез електронна поща. Рекламациите могат да бъдат изпратени на имейл адреса на продавача. Продавачът ще изпрати информация за обработката на рекламацията на имейл адреса на купувача. Не са определени други правила за обработката на рекламациите от страна на продавача.

8.3. Чешката търговска инспекция, с регистриран офис в улица Щепанска 567/15, 120 00 Прага 2, ЕИК: 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs, е отговорна за извънсъдебно уреждане на спорове между потребителите, произтичащи от договора за покупка. Онлайн платформата за разрешаване на спорове, намираща се  на http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да бъде използвана за разрешаване на спорове между продавача и купувача от договора за покупка.

8.4. Купувачът признава, че софтуерът и другите компоненти, които образуват уеб интерфейса на магазина (включително снимките на предлаганите стоки), са защитени с авторски права. Купувачът се задължава да не извършва никакви действия, които могат да позволят на него или на трети лица да се намесят или използват софтуера или другите компоненти, образуващи уеб интерфейса на магазина. Всички снимки, показани в онлайн магазина, са само за илюстративни цели. Цветът на снимките и изображенията може да бъде леко изменен,  в зависимост от цветовите настройки на монитора на потребителя.

8.5. Купувачът няма право да използва механизми, софтуер или други процедури при използването на уеб интерфейса на магазина, които могат да имат негативно въздействие върху функционирането на уеб интерфейса на магазина. Уеб интерфейсът на магазина може да бъде използван само в обем, който не е нарушение на правата на други клиенти на продавача и е в съответствие с неговата цел.

8.6. Купувачът признава, че продавачът не носи отговорност за грешки, причинени от намесата на трети лица в уебсайта или вследствие на използването на уебсайта в нарушение на неговата цел.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕКЛАМИ

9.1. Задължението на информиране на продавача спрямо купувача в смисъла на член 13 от Регламент на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) (наричан по-нататък "Регламент GDPR") във връзка с обработката на личните данни на купувача с цел изпълнение на покупката, за целите на преговорите по покупката и за целите на изпълнението на публичните задължения на продавача се изпълнява от продавача чрез специален документ.

 1. ИЗПРАЩАНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И БИСКВИТКИ

10.1. Купувачът се съгласява, в съответствие с разпоредбите на § 7, параграф 2 от Закона за определени услуги от информационното общество и за изменение на някои закони (Закон за определени услуги от информационното общество), както е изменен, с изпращането на рекламни съобщения от страна на продавача до електронния адрес на купувача или до неговия телефонен номер. Продавачът изпълнява задължението си за информиране на купувача в съответствие с член 13 от Регламента GDPR, свързан с обработката на личните данни на купувача с цел изпращане на рекламни съобщения чрез специален документ.

10.2. Продавачът изпълнява своите законни задължения, свързани с използването на бисквитки (cookies) на устройството на купувача чрез специален документ.

 1. ДОСТАВКА

11.1. Да се достави на Купувача на електронния адрес, указан в неговия потребителски профил.

 1. ПРАВИЛА ПРИ РЕКЛАМАЦИИ

12.1. Това правило за рекламации урежда правата и задълженията на страните по договора относно правата от дефектни стоки и се управлява от съответните общообвързващи правни разпоредби (в частност разпоредбите на § 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174б от Гражданския кодекс и Закона за защита на потребителите № 634/1992 г., както е изменен).

 

КАК ДА ПРОЦЕДИРАТЕ ПРИ РЕКЛАМАЦИЯ:

 

Попълнете формуляра за рекламация (ще го получите в пакета или можете да го изтеглите оттук: Формуляр за рекламация в PDF формат)

Във формуляра за рекламация посочете:

 • Спецификации на рекламирания продукт (код, име, цвят, размер) - тази информация можете да намерите на касовата бележка или на фактурата.
 • Дефект или причина за рекламация.
 • Номер на фактурата/ касовата бележка
 • Ваш адрес, банкова сметка и телефонен номер.

Изпратете рекламираният продукт заедно с попълнения формуляр за рекламация и копие на фактурата на следния адрес: Bushman, Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko или го предайте в някой от нашите магазини.

Правото на Купувача да предяви рекламация относно дефектните стоки:

 

В случай на дефект на закупените стоки, Купувачът има правото да предяви рекламация относно този дефект. Рекламацията трябва да бъде отправена към Продавача, който включва следните фирми и физически лица: , Bushman ,Идентификационен номер: 25618601, адрес: Bushman, Benešovská 75, 257 22 Nespeky - Městečko.. Чешка Република

Купувачът трябва да предяви рекламация без ненужно забавяне, след като е открил дефекта при своевременен преглед и с достатъчно грижа, като го изпрати на адреса на интернет магазина www.en.bushman.eu: Бушман ООД, Бенешовска 75, 257 22 Неспеки - Мештечко.

 

Представените от Купувача за рекламация стоки трябва да бъдат предадени правилно почистени, така че приемането им от Продавача от страна на Купувача да не бъде затруднено от общите изисквания за хигиена, заедно с доказателство за покупката от Продавача. Препоръчително е стоките да бъдат изпратени в опаковка, подходяща за превоз, тъй като Продавачът не носи отговорност за всякакви механични повреди, преди да получи стоките.

 

 Стоките, продадени на по-ниска цена, не могат да бъдат рекламирани за дефект, за който вече е обозначена по-ниска цена, както и за износване на стоките, причинено от тяхното нормално използване.

 

Продавачът осигурява правилната обработка на рекламациите.

Рекламациите, включително отстраняването на дефекти, трябва да бъдат обработвани:

 • без ненужно забавяне, но не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията, като денят на рекламацията е денят, в който Продавачът получава представените стоки обратно заедно с правилно попълнена форма за рекламация от Купувача
 • или в по-дълъг период, който Продавачът е съгласил с Купувача в писмен вид.

12.2. Дефект на продукта

За  дефект на стоките не може да се счита този , който е възникнал по време на гаранционния срок,  поради неправилно използване, неправилна грижа, ако Купувачът е причинил дефекта сам или дефектът е причинен от външно събитие, не причинено от Продавача, особено ако причината за дефекта е:

 • причинен от неподходящо съчетаване на материали, носени заедно, което е повредило стоките - така нареченото "обезцветяване"
 • механични повреди на стоките - рязане, разкъсване, четкане или всякаква намеса върху стоките по този начин
 • повреди на стоките, причинени от химикали
 • неспазване на указанията за грижа на етикета от вътрешната страна на стоките

 

12.3. Срок за подаване на жалба

 

Купувачът има право да упражнява своите права по отношение на установен дефект, който се появява в стоките в рамките на 24 месеца от получаването им от Продавача. Срокът за упражняване на правата спрямо дефекти в стоките, или гаранционният срок, е посочен в описанието на всеки продукт. Закупуването на стоките се доказва от Купувача с доказателство за покупка от Продавача, което също служи като гаранционна карта. Гаранционният срок не трябва да се бърка с експлоатационния срок на стоките, т.е. времето, през което стоките могат да издържат, поради своите свойства, със забележими разлики в целта и интензивността на тяхното използване. Ако дефектните стоки се заменят с нови, срокът за подаване на жалба продължава за общия период от 24 месеца от сключването на договора за покупка.

12.4. Протокол за жалби относно стоки

Продавачът ще приеме стоките, предмет на жалбата, заедно с коректно попълнен протокол за жалба, който е достъпен за изтегляне от уебсайта. Стоки, които ще бъдат изпратени на продавача без коректно попълнен протокол за жалба, ще бъдат върнати на изпращача, тъй като не е ясна причината за изпращането им на продавача.

формуляр за жалба (pdf)            

12.5. Оценка на жалбата

Продавачът ще вземе решение по жалбата без ненужно забавяне, но не по-късно от три работни дни, които не включват времето, необходимо за професионална оценка на дефекта. Решението дали дефектът може да бъде отстранен или не може да бъде отстранен се взема единствено от продавача, като представител на производителят, като се разглеждат жалбите по тези основания:

-отстраняеми дефекти - тези, чието отстраняване не засяга външния вид, функцията и качеството на стоките и може да бъде извършено в рамките на определения срок за уреждане на жалбата, вж. 1.

-непоправими дефекти - тези, които пречат на правилното използване на стоките или не могат да бъдат напълно отстранени.

След вземането на решение по жалбата, Продавачът ще изпрати на Купувача по електронна поща потвърждение (формуляр за жалба) за датата, на която е подадена жалбата, какво съдържа жалбата, какъв метод за уреждане Купувачът изисква, и потвърждение за дата и метод на уреждане на жалбата, включително потвърждение за възможни ремонти и тяхната продължителност или обосновка за отхвърляне на жалбата.

След уреждането на жалбата, в зависимост от характера на  дефекта, или се връщат поправените стоки, или се изпращат нови стоки или част от тях, ако дефектът засяга само част от стоките, или се предоставя разумен отстъпка от покупната цена или се възстановява покупната цена на дефектиралите стоки.

12.6. Решения по жалби

а) Отстраняеми дефекти вж. 5а)

- обикновено се отстраняват безплатно чрез ремонт

- ако това може да се счита за разумно поради характера на дефекта и ако стоките още не са използвани, Купувачът може да поиска доставката на нови стоки без дефекти; ако не е възможно да се доставят нови стоки без дефекти, Купувачът има право да се откаже от договора за покупка - ако Купувачът не поиска поправка на стоките, доставка на нови стоки без дефекти или да се откаже от договора за покупка, той или тя може да поиска разумна отстъпка.

б) Неотстраними дефекти вж. 5б)

 

 • може да се поиска доставка на нови стоки без дефекти
 • може да се откаже от договора за покупка

- ако Купувачът не поиска доставка на нови стоки без дефекти или да се откаже от договора за покупка, той или тя може да поиска разумен отстъпка.

в) Отстраняеми дефекти вж. 5а), повтарящи се върху стоките след две предишни поправки или поне три същевременно настъпващи отстраняеми дефекти вж. 5а)

- може да се поиска доставка на нови стоки без дефекти

- може да се откаже от договора за покупка

-ако Купувачът не поиска доставка на нови стоки без дефекти или да се откаже от договора за покупка, той или тя може да поиска разумна отстъпка.

г) връщане на рекламираните стоки на Купувача в случай на отхвърляне на жалбата.

Ако дефектите на стоките засягат само част от стоките, Купувачът може да поиска замяна само на тази част.

При оттегляне от договора за покупка, Продавачът връща на Купувача всички пари, включително разходите, направени от Купувача за доставката на стоките, но само в размер, съответстващ на най-евтиния метод на доставка на стоките, предлаган от Продавача.

 

12.7. Други разпоредби

Подаръци, предоставени напълно безплатно, не могат да бъдат предмет на каквито и да било права, произтичащи от дефектно изпълнение.

Пратка, за която причината за нейното изпращане до Продавача не е очевидна, ще бъде върната на изпращача, ако пратката съдържа данните, необходими за нейното връщане.

Тези правила за рекламации се прилагат само за договорите с потребители и за задълженията, произтичащи от тях в смисъла на разпоредбите на член 1810 от Гражданския кодекс. За договорите с непотребители се прилага общата правна регулация при осъществяването на правата, произтичащи от дефектно изпълнение. Информацията за процедурата по рекламации е свободно достъпна за Купувача преди закупуването на стоките. Другите права на Купувача, свързани с покупката на стока, не се засягат.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

13.1. Ако взаимоотношението, свързано с използването на уебсайта или правното отношение, установено с покупката, съдържа международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че това взаимоотношение се регулира от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя, произтичащи от общо обвързващите правни разпоредби.

 

13.2. Ако някоя разпоредба на Общите условия за бизнес стане невалидна или неефективна, невалидната разпоредба ще бъде заменена с разпоредба, която има смисъл, максимално близък до невалидната. Невалидността или неефективността на една разпоредба няма да засегне валидността на другите разпоредби. Промени и допълнения към покупката или настоящите бизнес условия изискват писмена форма.

 

13.3. Контактни данни на Продавача:

 

Bushman s.r.o.

Benešovská 75

257 22 Nespeky - Městečko

Чешка република

Имейл: service.en@bushman.eu

Телефон: +420 317 712 400

 

Тези  данни за контакт могат да се използват от Купувача за връзка, свързана с покупката, жалбите или всякакви други запитвания.

 

13.4. Тези Общи условия за бизнес са валидни и ефективни от [……..]. С поставянето на поръчка на уебсайта или извършването на покупка, Купувачът потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласява с тези Общи условия за бизнес.

 

Благодарим ви, че избрахте Bushman като своя онлайн магазин. Желаем ви приятно пазаруване!

КОШНИЦА (0)

Кошницата е празна.